Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (09:34 20/06/2019)


HNP - Ngày 12/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3172/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội với cơ cấu thành viên như sau: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Các thành viên: Đại diện Văn phòng UBND Thành phố; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; và các cơ quan chuyên môn khác (tùy theo lĩnh vực ngành/nghề đào tạo dự kiến trong hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp).

Về Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng thẩm định hoạt động theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp được UBND Thành phố phê duyệt; Các thành viên Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật