Phê duyệt Quy chế hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố Hà Nội (20:19 20/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1781/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, BCĐ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy, UBND Thành phố về các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; Giúp UBND Thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, nội dung, giải pháp phát triển kinh tế tập thể của từng địa phương, từng ngành, phù hợp với định hướng của Thành phố.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 và các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, Thành phố về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức kiểm tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện hàng năm.

Tham mưu UBND Thành phố thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo việc tổng kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể.

Về nguyên tắc làm việc: BCĐ làm việc theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. BCĐ sử dụng bộ máy của các cơ quan có thành viên tham gia BCĐ để hoạt động và có Tổ giúp việc để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của BCĐ.

BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có chương trình cụ thể trên cơ sở kế hoạch hoạt động của BCĐ và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Trưởng BCĐ sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các Phó Trưởng BCĐ ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền và sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác; các ủy viên BCĐ sử dụng con dấu của cơ quan trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5669/QĐ-BCĐ, ngày 11/10/2016, của BCĐ phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật