Kiện toàn BCĐ phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội (20:12 20/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phần gồm 32 đồng chí, do Chủ tịch UBND Thành phố  làm Trưởng ban; Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực; Đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô làm Phó Trưởng ban.
 
Các đồng chí có tên tại Quyết định này thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 32/QĐ-BCĐ ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.
 
Theo đó, kiện toàn BCĐ công tác ATTP thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu là Phó Trưởng ban Thường trực.
 
BCĐ có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác ATTP; Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về ATTP; Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xử lý liên ngành đảm bảo ATTP. Trường hợp công tác ATTP có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị UBND Thành phố biện pháp xử lý.
 
Tham mưu UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác ATTP các Sở, ngành, UBND - BCĐ công tác ATTP các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan và đề nghị các đoàn thể cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
 
Đồng thời, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm tình hình hoạt động của BCĐ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố; Ban hành quy chế làm việc của BCĐ và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, tổ Thư ký.
 
Sở Y tế là cơ quan thường trực giúp việc BCĐ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực; mời các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và đại diện cơ quan, tổ chức liên quan tham dự họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo. Tổng hợp, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu  cầu của Ban Chỉ đạo.
 
Kinh phí hoạt động của BCĐ do ngân sách Thành phố bảo đảm và được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 3183/QĐ-UBND ngày 17/6/2016, số 2806/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập, thay thế thành viên BCĐ công tác - ATTP thành phố Hà Nội.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật