Thành lập BTC cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 (20:56 18/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Theo đó, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm do 11 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch, UBND TP làm Trưởng ban; ông Lê Tự Lực, Phó Chánh Văn phòng UBND TP làm Phó Trưởng ban. Thành lập Tổ thư ký gồm 10 thành viên.

Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ Ban hành Thể lệ cuộc thi và các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi; tổ chức hướng dẫn, phát động, tổng kết cuộc thi; Tổ chức đánh giá, phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác cải cách TTHC và cải cách hành chính của Thành phố.

Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này.

Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chịu sự phân công của Trưởng ban. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND TP, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu cơ quan, đơn vị nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố. Ban Tổ chức, tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

Vương Vân


Các bài mới đăng