Nhiều nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong năm 2019 (15:08 18/04/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND, triển khai công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo năm 2019. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 và cơ chế, chính sách của trung ương, thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Cụ thể: Liên minh HTX thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Luật HTX 2012 và các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các thành viên HTX, người lao động và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong thời đại mới. Còn các sở, ngành liên quan lồng ghép vào các chương trình, hoạt động tuyên truyền, quán triệt tại cơ quan, đơn vị mình nội dung về pháp luật HTX, chủ trương, chính sách và vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.
 
Liên quan đến quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách, văn bản chỉ đạo về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của trung ương, thành phố, các sở, ngành liên quan và Liên minh HTX thành phố, ngoài việc triển khai các văn bản của trung ương, thành phố, đẩy nhanh triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ HTX. Theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động, thực hiện Luật HTX năm 2012 của các HTX thuộc lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của HTX, các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ để từng bước tháo gỡ...
 
Các sở, ngành, Liên minh HTX thành phố tăng cường hơn nữa phối hợp trong công tác tham mưu, báo cáo, triển khai các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch của trung ương, thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.
 
Trong kế hoạch này, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX, liên hiệp HTX, tạo điều kiện thuận lọi trong quá trình hoạt động. Tham mưu về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố.
 
Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Liên minh HTX thành phố, các quận, huyện, thị xã rà soát, tham mưu UBND thành phố kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thê trên địa bàn thành phố, đặc biệt ở cấp huyện; khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật