Triển khai thi hành Luật Công an nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (19:57 16/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBND TP giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã biên soạn, in, cấp phát tài liệu; tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an Thành phố, cán bộ, công chức và nhân dân; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật của Công an Thành phố.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các VBQPPL quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức thẩm định dự thảo văn bản đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; tham gia các hoạt động của cơ quan chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL có liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018; Phối hợp Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho CB, CC và nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an Thành phố cập nhật, đưa nội dung giới thiệu về Luật Công an nhân dân năm 2018 vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng cấp học.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Công an Thành phố trong việc triển khai thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Điều 8 - Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng; Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố cân đối, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố phục vụ kịp thời các nhiệm vụ theo Kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt; Hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương.

Phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Công an nhân dân ở địa phương; Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân ở địa phương.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t