Khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (19:05 12/02/2019)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1061/VP-KT, đề nghị các sở, ngành rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về việc này, UBND thành phố yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định; đặc biệt là các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm gắn với kinh phí thực hiện phải đảm bảo cơ cở pháp lý và thực tiễn đề xuất. Gửi các sở, ngành liên quan tham gia ý kiến trước ngày 15/2/2019 đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và phù hợp quy định pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí; tổng hợp ý kiến trình UBND thành phố trước 10/3/2019.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổng hợp, nghiệm thu các sản phẩm các nội dung công việc được phân công, báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND thành phố.

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Cục Thống kê Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, rà soát tham gia ý kiến cụ thể đối với dự thảo kế hoạch, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu để Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật