Kế hoạch thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 (14:43 14/03/2018)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội kỳ 2014 - 2018.


Theo đó, đối tượng hệ thống hóa văn bản là VBQPPL còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018.

Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các VBQPPL được ban hành trên địa bàn Thành phố đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của UBND các cấp và các cơ quan theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP và UBND các cấp xây dựng, ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Thành phố (thực hiện trước ngày 15/3/2018 gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND TP).

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018, tuyên truyền các quy định của pháp luật về rà soát, hệ thống hóa văn bản; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch (thực hiện từ quý II năm 2018).

Tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 theo quy định Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành tháng 01/2019).

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 phải được đăng trên cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hệ thống hóa văn bản. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực cấp thành phố phải được đăng Công báo. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở cấp huyện và cấp xã phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan rà soát. Sau khi công bố, phát hiện các danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực có sai sót thì tiến hành rà soát lại và đính chính.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật