Phúc Thọ: Nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng năm 2019 (17:32 12/01/2019)


HNP - Ngày 10/01, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai, minh bạch, trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng, thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ... Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng.
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quàn lý, phụ trách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật