Gia Lâm tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (13:39 11/09/2019)


HNP - Ngày 6/9, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 2197/UBND-TP về triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua với hình thức phù hợp.

Đẩy mạnh việc triển khai tổ chức thực hiện của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của đài Phát thanh để mọi người cùng biết và thực hiện nhất là những điếm mới trong các văn bản luật; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và các phòng, ban, ngành của huyện tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi đơn vị tham mưu quản lý; chỉ đạo yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, CB, CC, VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới của luật trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên Mặt trận có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật có liên quan cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truy