Quận ủy Hà Đông ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (12:22 05/06/2021)


HNP - Nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, ngày 31/5/2021, Quận ủy Hà Đông đã ban hành 10 Kế hoạch để triển khai thực hiện các Chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Kế hoạch số 38-KH/QU thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 39-KH/QU thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 40-KH/QU thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 41-KH/QU thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 42-KH/QU thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 43-KH/QU thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 44-KH/QU thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 45-KH/QU thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 46-KH/QU thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”;
 
Kế hoạch số 47-KH/QU thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.
 
Để triển khai có hiệu quả 10 Kế hoạch trên, Quận ủy thành lập các Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện; chỉ đạo quán triệt, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, các chương trình, đề án của Quận ủy phù hợp với từng địa phương, đơn vị; xây dựng lộ trình thực hiện từng năm; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các TCCS Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị Quận; tổ chức đánh giá hàng năm, tổng kết vào năm 2025.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t