Tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động (20:03 17/01/2021)


HNP - Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐL­­Đ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác, trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục quan tâm chú trọng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Hội nghị đại biểu người lao động của Công ty HACINCO Hà Nội


Các cấp Công đoàn đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Công đoàn (sửa đổi); tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô… Năm 2020, đã có 3.445/3.445 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC (đạt 100%) và 2.632/4.250 đơn vị, doanh nghiệp (đạt 61,93%) tổ chức Hội nghị NLĐ. Chất lượng Hội nghị đã được nâng lên, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế đối thoại, QCDC tại cơ sở, lựa chọn bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc... đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định. Có 3.024 doanh nghiệp xây dựng QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc (đạt 82,04%) và 99,7% đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó, đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào Nội quy lao động nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp. 
 
Có 34/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động kiến nghị, phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn (đạt 75,5%) và có 52% CĐCS đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - CNLĐ để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
 
Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, trợ giúp pháp lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Tòa án được các cấp Công đoàn quan tâm nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” và Đề án Thư viện TƯLĐTT của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đã có 2.997/5.263 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT (đạt 56,94%) và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Nhiều quyền lợi cốt lõi đã được CĐCS thương lượng đưa vào TƯLĐTT như: thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của người lao động hầu hết trong khoảng từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng/bữa, một số ít doanh nghiệp khó khăn nên mức ăn thấp 15.000 đồng. 
 
Cùng với đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức 63 cuộc tuyên truyền, tư vấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật bảo biểm xã hội, Luật ATVSLĐ và các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động, cho trên 7.450 người; tư vấn qua điện thoại và thư điện tử cho 2.120 lượt CNLĐ; kiện toàn 39 Tổ Tư vấn pháp luật, với 209 thành viên. Chỉ đạo các CĐCS tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, các CĐCS đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại và đã kiến nghị người sử dụng lao động giải quyết, khắc phục kịp thời, góp phần tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ, ngày 30/6/2016, của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể”. Đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp nhận được 592 bộ hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH, với số tiền nợ 475,6 tỷ đồng và có 175 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý.
 
Nhiệm vụ năm 2021, các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các dự án luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, thực hiện QCDC; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động “Thư viện TƯLĐTT”. Triển khai Bộ luật Lao động (sửa đổi) đến CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, ATVSLĐ - PCCN đối với người lao động; giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể và các cuộc tranh chấp lao động; các đơn thư, thư khiếu nại, kiến nghị của người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Chỉ tiêu, phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại và xây dựng được QCDC tại nơi làm việc; 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị đối thoại với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn. Phấn đấu 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị (còn hiệu lực thực hiện); phấn đấu có ít nhất 45% bản TƯLĐTT đạt loại B trở lên. Trong năm 2021, ký mới ít nhất 300 bản TƯLĐTT.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t