Hà Nội: 7 giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (15:05 13/01/2021)


HNP - Ngày 07/01, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 220-KH/HNDT về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ triển khai 7 giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân thành phố trong phát triển nông nghiệp. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao kiến thức, nguồn lực, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nông dân.
 
Đáng chú ý, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhân thức, hiểu biết của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể, lợi ích của việc tham gia các hình thức tập thể. Vận động, hướng dẫn nông dân tích cực dồn điền, đổi thửa, tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức liên doanh, liên kết khác trong nông nghiệp gắn với quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
 
Cùng với đó, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025”. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp xây dựng các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, theo hướng nông dân có đất và công lao động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, vốn, giống, tiến bộ khoa học kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã làm đầu mối ký kết với doanh nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật, bảo vệ lợi ích cho nông dân. Gắn xây dựng mô hình kinh tế tập thể với xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp…
 
Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội chỉ đạo xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo phương thức “5 tự”, “5 cùng” trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất chính sách và giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách liên quan phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kết luận số 54-KL/TW.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t