Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2021-2025 (16:53 21/09/2020)


HNP - Ngày 3/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2517/HD-SNV về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lâp thuộc UBND Thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC), cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
 
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; CBCC cấp xã thành phố Hà Nội năm 2020 tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 20/02/2020; Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 04/6/2020; Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt, đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 9 tháng đầu năm, ước thực hiện đến 31/12/2020.
 
Căn cứ Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Căn cứ các chỉ tiêu được giao theo chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, thành phố Hà Nội và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 của cơ quan, đơn vị để tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016-2020. 
 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, gồm các nội dung: Các lớp bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức: bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp... Các lớp bồi dưỡng đề nghị Thành phố tổ chức bồi dưỡng tập trung (ví dụ: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức tiếp công dân; bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng văn hóa công sở....).
 
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, cơ quan, đơn vị hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định: Các sở, cơ quan tương đương Sở tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chung của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của đơn vị; UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chung của các phòng, ban, UBND cấp xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
 
Thời gian gửi báo cáo, kế hoạch theo đường bưu điện và bản mềm trước ngày 05/10/2020.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t