Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (19:46 29/09/2020)


HNP - Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) của Hà Nội có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Không chỉ có vậy, còn xuất hiện nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên và bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành đã có cuộc trao đổi xung quanh nội dung này.

- Phát triển KTTT, HTX đã trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy, Hà Nội đã cụ thể hóa nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?
 
- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm tiếp tục thực hiện tốt Luật HTX, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT, HTX, đưa thành phần kinh tế này thoát khỏi tình trạng yếu kém, từng bước phát triển; góp phần ổn định an ninh chính trị, an sinh xã hội, phát triển kinh tế Thủ đô. Thành phố đã luôn quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm hỗ trợ: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Cùng với đó là việc thực hiện chính sách ưu đãi: Thuế thu nhập HTX và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 
Đối với HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định nêu trên, còn được hưởng 5 nhóm hỗ trợ, ưu đãi khác: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về đất đai; ưu đãi về tín dụng; vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; chế biến sản phẩm.
 
Có thể nói, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội là yếu tố hết sức thuận lợi cho KTTT, HTX trên địa bàn thành phố phát triển.
 
- Ông đánh giá như thế nào về tình hình KTTT, HTX của Hà Nội?
 
- Nhìn chung, khu vực KTTT, HTX của Hà Nội những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong bối cảnh hiện nay.
 
Theo số liệu mà chúng tôi nắm bắt, ước đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn thành phố có 2.154 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (chiếm 7,9% số lượng HTX trên cả nước), 16 liên hiệp HTX (chiếm 16% số liên hiệp HTX của cả nước), 1.529 tổ hợp tác (chiếm 1,33% số tổ hợp tác của cả nước). Số lượng thành viên của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác vào khoảng 573.700 thành viên (chiếm 5,7% khu vực KTTT của cả nước), trong đó, có 312.824 thành viên là hộ gia đình, 260.670 thành viên là cá nhân, 206 thành viên là pháp nhân, 01 doanh nghiệp trực thuộc HTX. Trong giai đoạn 2018 - 2020, toàn thành phố thành lập mới 281 HTX, trung bình tăng 109 HTX/năm, bằng 7,8% so với số HTX thành lập mới bình quân cả nước, đạt 219% chỉ tiêu đề ra; thành lập mới 6 liên hiệp HTX, bình quân tăng 2 liên hiệp HTX/năm; thành lập mới 259 tổ hợp tác, trung bình tăng 87 tổ hợp tác/năm; số thành viên mới tham gia HTX tăng 9.948 thành viên. Cũng trong giai đoạn 2018-2020, khu vực KTTT, HTX của Thủ đô tiếp tục phát triển, năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa để phát triển bền vững ngày càng tăng.
 
- Tại một số diễn đàn, ông đã từng trao đổi, bên cạnh những kết quả đạt được, trong phát triển KTTT, HTX của Hà Nội vẫn còn một số hạn chế. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
 
- Trong quá trình hoạt động, khu vực KTTT, HTX ở Hà Nội cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn do tác động của cơ chế thị trường; một số vướng mắc trong triển khai chính sách… Bên cạnh điểm yếu là quy mô các HTX còn nhỏ lẻ, manh mún, năng lực tài chính hạn chế, chưa thể phát huy được nội lực, thực tế cho thấy, trình độ của cán bộ của một số HTX cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Hoạt động liên doanh, liên kết phát triển sản xuất giữa các hợp tác xã với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp cũng hạn chế… Mặt khác, sự khó lường của khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là sự tác động của dịch Covid-19 là những thử thách đối với sự phát triển KTTT, HTX của Hà Nội.
 
- Thưa ông, dự kiến, Đại hội Liên minh HTX thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ tổ chức vào cuối tháng 10, vậy trong công tác chuẩn bị, Liên minh HTX thành phố cũng đã xác định rõ chủ đề đại hội và phương châm hành động cũng như các giải pháp để củng cố, phát triển KTTT, HTX của Thủ đô?
 
- Theo dự kiến, thời gian Đại hội của Liên minh HTX thành phố, vào ngày 28 và 29/10/2020, với chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Phương châm đại hội là “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”. Đại hội sẽ quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng: “Đổi mới, nhân rộng các mô hình kinh tế HTX hoạt động hiệu quả. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX. Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống liên minh HTX. Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh; xử lý nợ đọng ở các HTX, tạo điều kiện để giải thể HTX kiểu cũ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để KTTT, HTX phát triển bền vững”. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống liên minh HTX từ thành phố đến cơ sở, trong đó sẽ đề ra các giải pháp, chương trình hành động phát triển KTTT, HTX cụ thể trong thời gian tới.
 
Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật