Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở (14:36 14/09/2020)


HNP - Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2601/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Theo đó, để triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020, Sở và cơ quan tương đương Sở có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2020 theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC; không tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan bắt buộc phải có số liệu dẫn chứng minh họa.
 
Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC, các Sở và cơ quan tương đương Sở xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020 như sau: Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020; Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020.
 
Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Báo cáo để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm có: các văn bản (các kế hoạch, báo cáo, quyết định...), các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần... Ví dụ: kế hoạch CCHC của đơn vị, báo cáo CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, các tài liệu về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, đề án, báo cáo số lượng, trình độ công chức, viên chức, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện ISO, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao...
 
Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định của ngành, lĩnh vực, các số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai CCHC của đơn vị được tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2020 hết ngày 30/11/2020.
 
Báo cáo, tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị được gửi về Sở Nội vụ (địa chỉ: 18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 22/12/2020 để tổng hợp. 

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t