Đôn đốc việc kiểm tra công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình (14:03 15/07/2020)


HNP - Ngày 13/7, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 6038/SXD-GĐXD về đôn đốc việc kiểm tra công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2028/UBND-KT ngày 29/5/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành. Sở Xây dựng đề nghị các Ban QLDA ĐTXD thuộc Thành phố, Ban QLDA ĐTXD các quận, huyện, thị xã, Chủ đầu tư các dự án khác sử dụng vốn ngân sách khẩn trương thực hiện các việc sau:

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản 2028/UBND-KT ngày 29/5/2020. Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, rà soát các dự án đã khởi công xây dựng và dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2020, lập danh mục gửi về Sở Xây dựng theo văn hướng dẫn tại văn bản số 163/CCGĐXD-GĐAT ngày 17/4/2020 của Chi cục Giám định xây dựng; Thực hiện việc Báo cáo thông tin về công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng (đối với các dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng theo phân cấp tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố) để lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Về việc thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu: Đôn đốc các nhà thầu thi công tổ chức triển khai thi công đảm bảo tuân thủ hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn và phòng chống cháy nổ; Thực hiện theo đúng Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng tại các giai đoạn thi công đối với các dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng (tập trung cao đối với các công trình hoàn thành thi công xây dựng và quyết toán vốn trong năm 2020).

Sau khi hoàn thành thi công, trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, đề nghị Chủ đầu tư lập Báo cáo hoàn thành công trình theo Mẫu số 02 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 gửi về Bộ phận một cửa Sở Xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; làm cơ sở để bàn giao và thanh quyết toán công trình theo quy định.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật