Vận hành thử nghiệm một số DVC trực tuyến lĩnh vực tư pháp trên Cổng Dịch vụ công Thành phố (15:12 10/07/2020)


HNP - Ngày 9/7, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1813/STP-VP về đưa vào vận hành thử nghiệm một số DVC trực tuyến lĩnh vực tự pháp trên Cổng Dịch vụ công Thành phố.

Thực hiện Công văn số 995/UBND-THCB, ngày 24/3/2020, của UBND thành phố Hà Nội về việc yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Thành phố xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm trên cổng Dịch vụ công Thành phố (https://dichvucong hanoi.gov.vn) đối với 82 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, qua đó hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đối với việc triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Sở Tư pháp đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã triển khai vận hành thử nghiệm đối với các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, các phòng chuyên môn thuộc Sở vận hành thử nghiệm đối với các DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong quá trình vận hành thử nghiệm đề nghị các đơn vị kiểm tra, đánh giá và đóng góp ý kiến hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến này, đảm bảo đủ điều kiện vận hành chính thức (Đối với các DVC trực tuyến không đủ điều kiện thực hiện, đề nghị các đơn vị nêu rõ lý do: điều kiện vận hành thực tế, quy trình thực hiện, căn cứ pháp lý,...).

Sở Tư pháp đề nghị Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo ngừng vận hành thử nghiệm đối với 05 DVC trực tuyến do các TTHC này đã được bãi bỏ theo Quyết định số 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Ý kiến góp ý của các đơn vị, đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Trường hợp công dân nộp hồ sơ thực hiện DVC trực tuyến đang vận hành thử nghiệm, các đơn vị nghiên cứu, tiếp nhận giải quyết hoặc từ chối với lý do “Dịch vụ công trực tuyến chưa vận hành chính thức, đề nghị ông/bà nộp hồ sơ trực tiếp”.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t