Nhiều biện pháp hạn chế ô nhiễm tại các làng nghề (10:00 08/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5631/STNMT-KTTV&BĐKH, ban hành ngày 6/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thông tin về phát triển ngành nghề nông thôn 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Hiện nay, về môi trường nước, có 139/295 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 95/295 làng nghề ô nhiễm, 61/295 làng nghề không ô nhiễm. Môi trường không khí, có 12/295 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 10/295 làng nghề ô nhiễm, 273/295 làng nghề không ô nhiễm. Môi trường đất, có 9/295 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 3/295 làng nghề ô nhiễm và 283/295 làng nghề không ô nhiễm.

UBND thành phố tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các quận, huyện, thị xã có làng nghề, rà soát, tổng hợp báo cáo; tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề còn lại để bổ sung vào đề án bảo vệ môi trường làng nghề, tiến tới 100% các làng nghề được rà soát, đánh giá, phân loại theo quy định để có kế hoạch xử lý ô nhiễm phù hợp với từng loại hình sản xuất, với điều kiện thực tế của địa phương.

Năm 2019 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã in ấn phát hành 4.000 cuốn sổ tay bảo vệ môi trường làng nghề kết hợp tuyên truyền trên báo chí và truyền hình, hướng dẫn các hộ sản xuất thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, từ năm 2010 đến nay, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về thực trạng các vấn đề sản xuất và ô nhiễm tại các nhóm làng nghề; phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại và Tổ chức sự kiện Newstar, chính quyền địa phương và các đoàn thể tổ chức Chương trình “Roadshow - Nâng cao nhận thức tuyên truyền xanh”; tổ chức cuộc thi “Hành động đẹp vì môi trường làng nghề”.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề trên địa bàn thành phố. Kết quả đánh giá phân loại làng nghề là một bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý về môi trường làng nghề, là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị có chức năng, xây dựng cơ chế chính sách kêu gọi thu hút đầu tư đối với hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành, trực tuyến phục vụ quản lý, phát triển và bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố. Triển khai xây dựng hệ thống quan trắc tự động để phục vụ nhu cầu kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề.

Ngoài ra, Sở sẽ tổ chức rà soát thống nhất về đối tượng, nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường cho từng làng nghề; tăng cường rà soát, đôn đốc các cụm công nghiệp làng nghề lắp đặt hệ thống quan trắc tự động truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, theo dõi giám sát theo quy định…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t