Hà Nội: 34 đơn vị xếp loại xuất sắc trong phổ biến giáo dục pháp luật (15:19 05/07/2020)


HNP - Đó là kết quả rà soát chỉ tiêu đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2020. Đây là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cán bộ trong công tác phổ biến GDPL.

Để bảo đảm thực chất trong công tác đánh giá tiêu chí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến GDPL. Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, điểm số.

Qua triển khai thực hiện, các quận, huyện, thị xã đã tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đánh giá công tác phổ biến GDPL theo các tiêu chí được quy định. Kết quả, có 16/34 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL. Trong đó có 11/16 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố xếp loại xuất sắc (đạt 68,8%); 4/16 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố xếp loại tốt (đạt 25%); 1/16 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố xếp loại khá (đạt 6,2%).

Tại cấp huyện có 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác phổ biến GDPL. Trong đó có 23/30 quận, huyện, thị xã xếp loại xuất sắc (đạt 76,7%); 5/30 quận, huyện, thị xã xếp loại tốt (đạt 16,7%); 2/30 quận, huyện, thị xã xếp loại khá (đạt 6,6%).

Để công tác Tư pháp của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục nhiều hoạt động. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp; tập trung triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình của thành phố về phổ biến GDPL. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến GDPL thông qua nhiều hình thức mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến GDPL và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Thành phố cũng đẩy mạnh công tác phổ biến GDPL tập trung vào những vấn đề quan trọng, thiết yếu, xã hội quan tâm. Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi trên địa bàn thành phố theo đúng kế hoạch. Đồng thời, chú trong đánh giá chỉ tiêu công tác phổ biến GDPL…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t