Kiểm tra, xử lý công trình xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, trái phép tại các di tích lịch sử văn hóa (21:24 03/07/2020)


HNP - Ngày 30/6, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 5508/SXD-TTr về kiểm tra, xử lý công trình xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, trái phép tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP.

Thực hiện nội dung văn bản số 2352/UBND-KGVX ngày 11/6/2020 của UBND Thành phố về việc quản lý di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, trong đó UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thành phố, căn cứ phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành, Sở Xây dụng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị khác có liên quan thường xuyên kiểm tra các công trình trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép đặc biệt là công trình xây dụng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, trái phép tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố; Báo cáo kểt quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t