Bảo đảm 100% đơn vị ngành Nông nghiệp thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở (21:38 03/07/2020)


HNP - Đây là một trong những chỉ tiêu trong Kế hoạch số 40/KH-SNN của Sở NN&PTNT vừa ban hành, triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020.

Theo đó, triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020, Sở NN&PTNT phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% CB, CC, VC được học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác dân vận; 100% các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020. Tăng cường tuyên truyền công tác dân vận tới toàn thể CB, CC, VC và người lao động. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT sẽ tập trung cho nhiệm vụ đơn giản hóa các TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Nâng cao chỉ số CCHC công năm 2020, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)...

Sở NN&PTNT cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Đẩy mạnh công tác CCHC gắn với đổi mới lề lối làm việc, văn hóa ứng xử, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người và công khai lịch tiếp công dân.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố để tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại đơn vị gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm  an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t