Siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công (08:15 01/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4171/STC-QLCS, ban hành ngày 29/6, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ rà soát, báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm rà soát, kê khai, báo cáo chi tiết kết quả triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND thành phố phê duyệt; đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đang được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, gửi Sở Tài chính theo đúng thời hạn quy định để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định, gồm: Các cơ sở nhà đất đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, thực tế sử dụng không có thay đổi so với phương án được duyệt; các cơ sở nhà đất thực tế sử dụng có thay đổi so với phương án được phê duyệt, nay đề nghị điều chỉnh lại; các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm sử dụng nhà, đất tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND thành phố, Sở Tài chính; gửi lấy ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng tài sản công không đúng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...). Nộp toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước. Cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t