Chủ động đấu trong chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành Nông nghiệp (08:14 01/07/2020)


HNP - Trong nội cung Công văn số 2003/SNN-TTr ban hành ngày 26/6, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Từ đó, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác bảo vệ người tố cáo.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố giác, phát hiện đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người đứng đầu các cấp đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại với người dân để tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức... Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung rà soát nhằm phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Song song với nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo vệ người tố cáo, phản ánh, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t