100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng Đề án vị trí việc làm (20:18 27/06/2020)


HNP - Đây là điểm nổi bật trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Một trong những nhiệm vụ mà thành phố quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả là Đề án “Xây dựng cơ cấu công chức gắn với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã” và Đề án “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, 100% các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố đã xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phố là địa phương đi đầu trong cả nước triển khai sớm, tích cực xác định vị trí việc làm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ. Thành phố cũng đã hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố. Đến nay, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả.

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức có nhiều đổi mới. Trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được đề cao; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình đánh giá; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao. Từ cuối năm 2017, thành phố thực hiện việc Giám đốc các sở chuyên ngành chấm điểm trưởng các phòng chuyên môn thuộc các sở và UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện chấm điểm Chủ tịch cấp xã... để thêm một kênh thông tin hỗ trợ cho công tác đánh giá cán bộ.

Thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018, của Thành ủy về ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với CB, CC, VC và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, đến nay, việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đã đi vào nền nếp. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng của CB, CC, VC, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại hằng năm, đồng thời là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Song song thực hiện nội dung trên, thành phố cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CB, CC, VC. Trong đó, tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC. Toàn thành phố đã triển khai Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Sau 2 năm triển khai, cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ cương, đạo đức công vụ..., tư duy, thái độ, lề lối làm việc của CB, CC, VC thành phố, đặc biệt bộ phận trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC đã có chuyển biến tích cực, rõ nét…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t