Hà Nội: 1.518 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (20:24 27/06/2020)


HNP - Đây là một trong những kết quả cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện, trong giai đoạn 2011-2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo quyết liệt. Hàng năm, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để tổ chức thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, trong 5 năm (2015 - 2019), thành phố đã hoàn thành việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên nhiều lĩnh vực, đã thực hiện đơn giản hóa 481 thủ tục với số chi phí tiết giảm thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ước tính khoảng trên 91 tỷ đồng/năm.

Việc công bố TTHC được thực hiện đúng quy định. Từ năm 2016 đến tháng 2/2019, UBND thành phố đã ban hành 115 quyết định công bố TTHC, ban hành mới 399 TTHC, danh mục 969 TTHC, sửa đổi bổ sung 1.145 TTHC, bãi bỏ 742 TTHC. TTHC sau khi công bố được công khai đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp thành phố.

Tính đến 31/3/2020, UBND thành phố cũng đã ban hành 34 quyết định phê duyệt 1.717 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của sở, ngành... Triển khai xây dựng Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và Quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất thực hiện. Các sở, ngành thành phố cũng đã ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Qua rà soát, việc giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố bảo đảm theo quy định, nhiều hồ sơ TTHC được trả trước hạn. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao. Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn thành phố đã tiếp nhận 66.274.910 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 65.731.793 (tỷ lệ đúng hạn 99,18%).

Một trong những điểm nổi bật là các sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC được áp dụng khá hiệu quả. Thành phố luôn quan tâm việc ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, đặc biệt là việc triển khai hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp. Tính đến tháng 6/2020, tổng số TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.518/1.659 thủ tục, đạt 91%. Trong đó, 1.130 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t