Hà Nội: 100% văn bản quy phạm pháp luật đều được thẩm định trước khi ban hành (14:00 27/06/2020)


HNP - Đó là một trong những kết quả trong cải cách thể chế thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của thành phố Hà Nội.

Trong thời gian qua, công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)… được triển khai đồng bộ, ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu cải cách thể chế trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn thành phố. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã ban hành 232 văn bản QPPL. 100% các văn bản QPPL của thành phố đã được thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành. Đến nay, các văn bản QPPL do thành phố ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật; phát huy vai trò là công cụ quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Hằng năm, thành phố đều ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và tổ chức kiểm tra đúng nội dung, tiến độ của kế hoạch. Trong hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Tư pháp với cơ quan chuyên môn, kết quả kiểm tra văn bản được xử lý kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, đã ban hành 18 kết luận kiểm tra đối với 18 quận, huyện; tự kiểm tra 172 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra xác định các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung của văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật; tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền 171 văn bản của quận, huyện gửi đến, qua kiểm tra nhận thấy, không có văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung và tham quyền.

Trong năm 2016, thành phố đã tiến hành rà soát văn bản QPPL theo từng lĩnh vực, ban hành danh mục cần sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của các luật mới có hiệu lực đối với 218 văn bản. Trên cơ sở đó, các sở, ngành khẩn trương triển khai rà soát, soạn thảo, báo cáo trình UBND thành phố xem xét quyết định. Qua rà soát xác định 227 văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, 101 văn bản cần bãi bỏ, 44 văn bản hết hiệu lực thi hành.Trong năm 2017, thành phố đã tổng hợp, rà soát, hệ thống hóa 406 văn bản trên 16 lĩnh vực. Qua rà soát có 187 văn bản cần sửa đổi bổ sung, thay thế; 60 văn bản cần bãi bỏ. Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố đã công bố 106 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện, kết quả: Lập danh mục văn bản QPPL đối với 399 văn bản của HĐND, UBND thành phố còn hiệu lực thi hành; xác định 19 văn bản QPPL của HĐND - UBND thành phố hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần. Bên cạnh đó, thành phố đã tiến hành cập nhật 1.991 văn bản QPPL còn hiệu lực vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trong đó có 1.500 văn bản QPPL do HĐND - UBND thành phố ban hành từ năm 1998 đến năm 2019…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t