Đôn đốc hoạt động cung cấp thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước TP Hà Nội (12:53 25/06/2020)


HNP - Tại Công văn số 1574/STTTT-TTĐT, ban hành ngày 24/6, Sở TT&TT Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc hoạt động cung cấp thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Chỉ thị số 11/CT-UBNDngày 05/6/2020 về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố,... cho công dân, doanh nghiệp; Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên cập nhật; Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trước ngày 30/6/2020.

Căn cứ các nội dung nêu trên và các Kế hoạch của UBND Thành phố: số 123/KH-UBND ngày 11/6/2020 về việc tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của Thành phố, số 83/KH-UBND ngày 22/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đăng tải, công khai, minh bạch thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (Điều 19); Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Chương 2, Chương 3); Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (Điều 9); Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Thành phố về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật