381 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí hệ thống chính trị (12:25 08/04/2020)


HNP - Đây là kết quả thực hiện nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội, tính đến quý I/2020.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, trong quý I, các cấp ủy, chi bộ đảng ở nông thôn trên địa bàn thành phố đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, thiết thực đến từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm tới từng cấp ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC xã được thực hiện có hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã rà soát, xác định các ngành, nghề đào tạo phù hợp với vị trí chức danh CB, CC, phù hợp với nhu cầu của người học và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để tổ chức thực hiện đào tạo có hiệu quả.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn cũng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết ở các địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng NTM trên địa bàn thành phố. Nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM.    

Việc triển khai xây dựng và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã dần đi vào nề nếp, thực chất hơn, các tài liệu kiểm chứng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các hoạt động phổ biến, giáo dục cho nhân dân trên địa bàn các xã được triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Thành phố cũng đã phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt, chủ công trong công tác phòng chống tội phạm, chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, nhất là vấn đề khiếu kiện, an ninh nông thôn... 

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, tính đến hết quý I, toàn thành phố đã có 381 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí quốc phòng và an ninh…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật