Tăng cường triển khai các quy định của Luật Thủy lợi vào cuộc sống (15:44 04/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 918/SNN-TL, ban hành ngày 3/4, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tăng cường triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, triển khai thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 26/3/2018, triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Về việc này, Bộ NN&PTNT đã ban hành Văn bản số 8161/BNN-TCTL ngày 19/10/2018 về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi. UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 6485/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018, ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 7/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. Ngày 10/8/2018, Bộ NN&PTNT ban hành Văn bản số 6115/BNN-TCTL về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg. Ngày 10/3/2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị 1786/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Về việc trên, Sở NN&PTNT đã ban hành các văn bản về việc tổ chức triển khai các nội dung quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tổ chức triển khai các nội dung quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi lĩnh vực đập, hồ chứa nước; đôn đốc triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố chưa thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT tại các văn bản trên, đặc biệt các nội dung có liên quan đến an toàn hồ, đập và quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ…, Sở NN&PTNT đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố; tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại Văn bản số 3462/SNN-TL ngày 16/10/2019 của Sở NN&PTNT về việc đôn đốc triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t