Chuẩn bị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020 (12:55 01/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ, ngày 04/3/2010, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”.

Về nội dung, tiến hành đánh giá công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4a của các cấp công đoàn Thành phố; Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020 nêu trong Nghị quyết 4a; trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:  Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết 4a; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 4a; nhận xét đánh giá kết quả đạt được; Những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong thời gian tới.

Việc tổng kết phải được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, khách quan, bằng số liệu về kết quả, tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 4a; đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, để tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng; xác định rõ việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn là giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn Tổng công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, để triển khai tổ chức tổng kết Nghị quyết; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của công đoàn các cấp thời gian tới và gửi báo cáo về LĐLĐ Thành phố trước ngày 28/4/2020 để tổng hợp báo cáo Thường trực LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :