Phấn đấu thành lập mới 421 Công đoàn cơ sở trong năm 2020 (16:04 26/03/2020)


HNP - Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đó mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ, ngày 25/3/2020, của LĐLĐ TP về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2020.

Cụ thể, LĐLĐ đặt ra các chỉ tiêu: Các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới 421 Công đoàn cơ sở và phát triển mới 29.170 đoàn viên công đoàn, trong đó, thành lập ít nhất 291 Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (được giao chỉ tiêu) thành lập mới ít nhất 01 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Giới thiệu 8.760 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu bình quân mỗi CĐCS, Ban Chấp hành CĐCS giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú. Phấn đấu đến hết năm 2022 thành lập được tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, BCĐ phát triển đoàn viên LĐLĐ thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện có hiệu quả Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ, ngày 08/9/2016, của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động, thu hút đông đảo CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đổi mới hình thức tập hợp người lao động, thành lập tổ chức Công đoàn ở nhiều loại hình như: Thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập theo địa bàn, thành lập nghiệp đoàn tại các tổ chức hoạt động cùng ngành nghề, đối tượng lao động phi kết cấu, thành lập CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)...

Đối với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phải xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, tập trung triển khai thực hiện. Duy trì chế độ giao ban thường xuyên của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trao đổi kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Căn cứ Kế hoạch giao chỉ tiêu của LĐLĐ thành phố Hà Nội và tình hình thực tế, các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020 phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cho từng cán bộ cơ quan chuyên trách của đơn vị, phân chia tuyến địa bàn quản lý, theo dõi kết hợp trang bị đầy đủ điều kiện vật chất: hồ sơ, sổ sách, tài liệu tuyên truyền và kinh phí cho cán bộ đi vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Quan tâm và dần chuyển hướng sang thực hiện công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) trong các cấp Công đoàn Thủ đô để nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và cán bộ công đoàn các cấp trong tình hình mới, đặc biệt là tăng cường tính chủ động, dân chủ trong quá trình vận động, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng và xây dựng thỏa ước lao động tập thể.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật