Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội (12:52 25/03/2020)


HNP - Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 99/KH-SVHTT về tuyên truyền Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND Thành phố; Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Cụ thể, đối với tuyên truyền về Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, tập trung vào tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Thành phố trong việc phát triển văn hóa xã hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trật tự văn minh đô thị; Xây dựng nếp sống người Hà Nội với các tiêu chí: Chấp hành pháp luật, nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn Thành phố. Quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu thành tựu văn hóa, nghệ thuật Thủ đô. Tuyên truyền công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, việc quản lý di tích danh thắng, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thăng cảnh, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể...

Tuyên truyền những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn trong gia đình truyền thống Thăng Long - Hà Nội phù hợp với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; đồng thời, phê phán, khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử ở một bộ phận dân cư. Kịp thời phản ánh những địa phương triển khai thực hiện tốt Chương trình, xây dựng mô hình hay, biểu dương những tổ chức, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện Chương trình, trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phê phán những hành vi ứng xử chưa văn hóa... các hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, giữ gìn môi trường Thủ đô ổn định, lành mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về công tác an sinh xã hội; công tác y tế, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển khoa học công nghệ, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Thủ đô.

Đối với quy tắc ứng xử nơi công cộng, căn cứ kết quả triển khai thực hiện năm 2019, rà soát, đánh giá hiệu quả tuyên truyền của các mô hình và có những điều chỉnh phù hợp; Tiếp tục thực hiện tuyên truyền với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tiếp cận đa chiều, nhiều chuyên trang, chuyên mục được duy trì, việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của CB, CC, VC người lao động, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội, tiếp tục thực hiện tuyên truyền về quy tắc tắc ứng xử, phản ánh đầy đủ và khách quan việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội. Những tồn tại, hạn chế và phương hướng triển khai hiệu quả để bộ quy tắc đi vào cuộc sống của mỗi CB, CC Thủ đô.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật