Chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội trong ngành Nông nghiệp (22:35 21/01/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 157/SNN-TCCB, ban hành ngày 17/01, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị thuộc Sở chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố có liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý. Tăng cường sự phối hợp để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch, đề án của UBND thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC và các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, 7 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Liên quan đến hoàn thiện tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT thường xuyên quan tâm đến hiệu quả công tác sau sắp xếp; tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong mỗi đơn vị; rà soát quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, rà soát TTHC để ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động rà soát quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực của ngành; tham mưu để UBND thành phố tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các bộ chuyên ngành.

Các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND thành phố trong việc sử dụng biên chế được giao. Thường xuyên rà soát đề án vị trí việc làm để điều chỉnh phù hợp với các quy định pháp luật mới cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức bố trí CC, VC, người lao động đúng khung năng lực theo đề án vị trí việc làm đã phê duyệt. Đối với hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị sớm có giải pháp thực hiện tinh giản đến năm 2021 tối thiểu 10% theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ. Tiếp tục xác định việc tinh giản biên chế gắn với công tác sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy và công tác đánh giá CC, VC và người lao động. Cùng với đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng; nâng cao chất lượng đánh giá CC, VC. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện quy tắc ứng xử của CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị. Rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CC, VC…

Các đơn vị thuộc Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch để phấn đấu mức xếp hạng đối với các chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu để Sở NN&PTNT báo cáo thành phố hoàn thiện hệ thống VBQPPL nhằm tạo tính thống nhất trong công tác quản lý, điều hành của thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị và phục vụ công tác CCHC trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác thanh tra. kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như chế độ công vụ của công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra công vụ tại các đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật