Kiểm tra trách nhiệm về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ATLĐ - VSMT tại các quận, huyện, thị xã năm 2020 (22:07 19/01/2020)


HNP - Ngày 15/01, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 07KH-SXD (GĐXD) về kiểm tra trách nhiệm về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, an toàn lao động - vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã năm 2020.

Theo đó, kế hoạch nhằm kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm tra trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ATLĐ, VSMT. Đồng thời, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá đầu tư dự án thông qua việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ATLĐ,VSMT tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do UBND cấp huyện quyết định đầu tư hoặc UBND Thành phố ủy quyền quyết định đầu tư; Kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có).

Về nội dung, đối với UBND cấp huyện: Kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Điều 10 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015; Trách nhiệm về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn quy định tại Mục 1 Điều 16 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015.

Đối với Phòng Quản lý đô thị: Kiểm tra chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn theo nội dung quy định; Kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, ATLĐ, VSMT.
 
Đối với Ban quản lý dự án: Kiểm tra trách nhiệm của Ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định; Trách nhiệm về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn theo các nội dung quy định; Kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động - vệ sinh môi trường;

Thời gian tổ chức kiểm tra: Quý II - Quý III năm 2020 tại UBND cấp huyện; Ban quản lý dự án.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật