Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Tự tin, vững bước để đạt những thành công mới (20:08 25/01/2020)


HNP - Bằng nhiều nỗ lực, năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kế hoạch của thành phố về quản lý tài nguyên, môi trường. Vì vậy, đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. Đây là nền tảng, cơ sở để toàn ngành vững bước vào năm 2020 với những kỳ vọng, thành công mới.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng


Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Năm Kỷ Hợi 2019 vừa đi qua đọng lại những thành công và sự trăn trở của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Một năm ghi lại dấu ấn sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết: Điểm nhấn đầu tiên trong năm 2019 đó là Sở đã hoàn thành khối lượng lớn công việc của ngành Tài nguyên và Môi trường, trong đó, có 25 nhiệm vụ thực hiện theo Chương trình công tác số 240/CTr-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố; 5 nhiệm vụ được giao chủ trì và 60 nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ngành trong Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thành phố. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành 1.733 nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Sở cũng đã tiếp nhận 25.123 văn bản đến, phát hành 21.722 văn bản đi; tiếp nhận và giải quyết xong 7.701 hồ sơ TTHC, trong đó, 7.658 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 99,44%.

Cùng với tham mưu ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tập trung rà soát, tinh giản TTHC trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% TTHC. Thực hiện triệt để luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước khi thực hiện TTHC. Cắt giảm thời giờ giải quyết TTHC từ 30 đến 50% so với thời gian quy định. Hiện nay, Sở đang tiếp tục rà soát để tinh giản hơn nữa về TTHC, đồng thời, bảo đảm quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ quy trình và thời gian giải quyết TTHC. Phân công “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”, từ đó tạo lòng tin cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất khi thực hiện các dự án đầu tư…

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 7 kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Vì vậy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, TTHC đã được phát huy hiệu quả, đặc biệt là các giao dịch, thực hiện hành chính liên quan đến đất đai tại bộ phận “một cửa” của Sở, của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh quận, huyện, thị xã. Đáng nói, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được phát huy rõ nét. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở cơ quan, đơn vị được nâng cao rõ rệt. Công tác phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước với các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng được thực hiện tốt.

Tạo những bước chuyển mới

Cùng với xây dựng hình ảnh đội ngũ CB, CC, VC, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương - thân thiện - trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, năm qua, trong hoạt động chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, Sở đã tham mưu UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố; thẩm định, hướng dẫn UBND cấp huyện hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện. Sở cũng đã tham mưu thành phố phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện làm cơ sở cho công tác quản lý tài nguyên đất theo quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, thành phố đã quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 608,17ha. Trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, lũy kế đến nay, việc đăng ký kê khai, cấp GCN lần đầu cho 1.551.951 thửa đất, đạt 100%. Đối với 94.841 thửa đất phát sinh cần cấp GCN và kê khai đăng ký đất đai đã cấp được 88.140 thửa đất, đạt 92,93%.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND thành phố, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Sở triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thu được những kết quả cao. Đáng chú ý, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành: Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 về thay thế và loại bỏ toàn bộ sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mục tiêu đến ngày 31/12/2020 không còn sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 232/KH-UBND, ngày 25/10/2019, về việc phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố với mục tiêu đến ngày 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố… Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu…

Trên lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám và xây dựng hồ sơ địa chính, trong năm qua, tiếp tục tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức bàn giao mốc giới và định vị mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 750 dự án trên địa bàn thành phố; thẩm định 1.330 bản đồ hiện trạng phục vụ công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, giao đất, cho thuê đất…; thẩm định theo phân cấp 67 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định…

Hướng đến nền hành chính quản lý, phục vụ

Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CB, CC, VC, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong năm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng lưu ý, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô, vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương để thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa vai trò quản lý nhà nước; đồng thời tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2016-2020, làm tiền đề, nền tảng chuẩn bị cho kế hoạch giai đoạn 2021 - 2026.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”; đồng thời, sẽ tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng “quản lý và phục vụ”, phân công “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của CB, CC, VC và người lao động theo hướng tăng cường tính chủ động trong thực thi công việc trên tất cả các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở sẽ tiếp tục đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC; thực hiện liên thông, tiến tới khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu trên môi trường mạng… Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân cao nhận thức của cộng đồng về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường; tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật