Hướng dẫn số 4278/HD-HĐ về khen thưởng thành tích triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 (11:49 07/12/2019)


HNP - Ngày 4-12, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Hướng dẫn số 4278/HD-HĐ về khen thưởng thành tích triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019.

Theo đó, đối tượng khen thưởng gồm: Các tập thể là sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thuộc Thành phố, quận, huyện, thị xã (cấp trực thuộc Thành phố) và cá nhân thuộc các tập thể trên: Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ trì xem xét đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân và đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen;

Các tập thể trực thuộc cấp sở, huyện hoặc tương đương (tập thể nhỏ) và cá nhân thuộc các tập thể trên: Cấp sở, huyện ưu tiên xem xét đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân và đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen (qua cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL).

Về hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố:
Số lượng khen thưởng: Đối với cấp trực thuộc Thành phố do Hội đồng phối hợp PBGDPL đánh giá và đề xuất khen thưởng.
Đối với các đơn vị trực thuộc cấp sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thuộc Thành phố, quận, huyện, thị xã hoặc tương đương: các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thuộc Thành phố, quận, huyện, thị xã tổ chức bình xét, lựa chọn đề xuất không quá 01 tập thể hoặc 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân đảm bảo các tiêu chuẩn trên để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Cá nhân đề nghị khen thưởng đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 75% là người lao động trực tiếp (từ cấp Phó Trưởng phòng sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và tương đương trở xuống).


Không đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đã được Thành phố tặng Bằng khen từ 02 chuyên đề trở lên trong năm 2019.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp tổng hợp, thẩm định và phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố đề xuất các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 để trình UBND Thành phố tặng Bằng khen.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật