Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (14:05 29/11/2019)


HNP - Ngày 26-11, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 121-KH/ĐUK, triển khai tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền được tiến hành theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể: Tuyên truyền việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối (từ tháng 12-2019 đến tháng 8-2020); sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020...
 
Việc triển khai các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. 
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 
Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ tháng 8-2020 đến hết tháng 10-2020). Tập trung tuyên truyền về kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua về những kết quả, thành tích đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đặc biệt là kết quả thực hiện 8 chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuyên truyền nêu rõ những quan điểm, chủ trương, định hướng; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố. Tuyên truyền về việc đóng góp ý kiến từ Đại hội Đảng bộ Khối đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tích nổi bật của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của xã hội, tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Tuyên truyền về các hoạt động diễn ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả của Đại hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội; thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 
Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Từ cuối tháng 10/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). Trước thời gian diễn ra Đại hội, tập trung tuyên truyền: Ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội…
 
Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội. Các văn kiện trình tại Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; các tham luận, quyết định của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
 
Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư luận tích cực của nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Bên cạnh các nội dung tuyên truyền theo 3 đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật