Phát triển kinh tế tập thể: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp (10:24 23/10/2019)


HNP - Kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác của thành phố Hà Nội dù đã có những thành công bước đầu, nhưng sự phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng. Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, cần có các giải pháp đồng bộ để khu vực kinh tế này đóng góp nhiều hơn nữa phát triển kinh tế, xã hội và an sinh của Thủ đô.

Đóng góp lớn cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội

Kết quả rà soát, đến nay, toàn thành phố có 1.430 tổ hợp tác, 1.925 HTX. Trong tổng số các tổ hợp tác, có 4.326 người tham gia hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trường, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp. Còn tổng số HTX, có 1.621 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Trong đó, có 978 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 60,9% số HTX đang hoạt động. Dự kiến, đến hết năm 2019, số HTX thành lập mới trên địa bàn thành phố tăng thêm 80 HTX so với năm 2018, qua đó nâng số HTX hoạt động hiệu quả lên 1.068 HTX. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thành phố có 1 liên hiệp HTX thành lập mới. Lũy kế đến nay, Hà Nội có 11 liên hiệp HTX, trong đó: 4 liên hiệp HTX nông nghiệp, 3 liên hiệp HTX thương mại, 1 liên hiệp HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 1 liên hiệp HTX xây dựng, 2 liên hiệp HTX vận tải. Ước đến hết năm 2019, toàn thành phố có 1.942 HTX, tăng 4% so với năm 2018, 11 liên hiệp HTX, tăng 10% và 1.493 tổ hợp tác, tăng 7,1% so với năm 2018.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội, kinh tế tập thể, HTX của Hà Nội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Đáng chú ý, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, như: Cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, khuyến nông, thủy lợi nội đồng, bảo vệ đồng điền, diệt chuột, làm đất, mạ khay, máy cấy, gặt đập liên hoàn... Nhiều HTX đã đăng ký nhãn hiệu tập thể, tích cực tham gia các hội chợ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương; liên kết các khâu tham gia chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm sản xuất. Các HTX nông nghiệp chuyên ngành làm tốt công tác tổ chức sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thực hiện các hình thức chung mua, chung bán đáp ứng nhu cầu của thành viên và theo quy định của pháp luật...

Tương tự, các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng đã làm tốt vai trò tổ chức sản xuất, cung ứng nguyên liệu, tổ chức dạy nghề, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động, góp phần duy trì nghề truyền thống của một số địa phương. Nhiều HTX đã huy động vốn đầu tư máy móc thiết bị kỹ thuật, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động... Còn các HTX thương mại - dịch vụ đa số duy trì tốt dịch vụ, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, đáp ứng kịp thời những đề nghị của thành viên sử dụng dịch vụ và khách hàng...

Ông Nguyễn Trung Thành khẳng định, các HTX đang từng bước trở thành nhân tố mới, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đưa giá trị sản xuất bình quân tăng trên 220 triệu đồng/ha/năm, không những đóng góp vào GDP của thành phố mà còn giúp tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và ổn định chính trị, an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Khắc phục điểm yếu của HTX

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, từ thực tiễn cho thấy, các HTX, tổ hợp tác phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, toàn thành phố có 304 HTX ngưng hoạt động, chờ giải thể. Trong đó, có 100 HTX nông nghiệp, 46 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 91 HTX thương mại - dịch vụ, 41 HTX vận tải, 6 HTX xây dựng, 20 HTX loại hình khác. Từ đầu năm đến nay, đã có 2 HTX giải thể.

Ngoài việc nhận thức về vai trò, vị trí, mô hình HTX kiểu mới của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thành viên HTX và nhân dân chưa đầy đủ, chưa thật tin tưởng, nhiệt tình hưởng ứng đóng góp xây dựng phát triển mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012, vẫn còn tình trạng thành viên HTX chưa ý thức đầy đủ được nghĩa vụ của mình trong HTX, còn có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, nhiều HTX, nhất là HTX nông nghiệp chưa có kỹ năng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vẫn tổ chức theo mô hình cũ, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ truyền thống, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, giống, vật nuôi mới vào sản xuất chậm, chưa thu hút được cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật được đào tạo về làm việc ở HTX. Các HTX phi nông nghiệp vẫn giữ phương thức bán hàng truyền thống, chưa chú trọng thiết kế kiểu dáng, mẫu mã, bao bì đẹp nên khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng chậm; liên kết, hợp tác giữa các HTX còn yếu, mô hình liên hiệp HTX chưa phát huy được hiệu quả.

Hầu hết các HTX trên địa bàn thành phố đều khó khăn về vốn và tiếp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, vốn vay tín dụng. Nhiều HTX còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động chưa hiệu quả… Các HTX đều khó khăn về mặt bằng sản xuất. Nhiều HTX chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký được hợp đồng thuê đất lâu dài, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên không thể xây dựng nhà xưởng để ổn định và đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết, khắc phục hạn chế trên, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX, thành phố sẽ tập trung cho giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX. Theo đó, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục củng cố, phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới; tư vấn, hướng dẫn thành lập mới tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và phát triển thành viên Liên minh HTX thành phố. Xây dựng HTX điển hình tiên tiến, nâng cao tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả; phối hợp với các quận, huyện, thị xã củng cố các HTX hoạt động yếu kém, giải thể các HTX không hoạt động, tồn tại danh nghĩa theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả và thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012. Trọng tâm là tư vấn thành lập mới HTX nông nghiệp; củng cố, hướng dẫn các HTX tham gia Chương trình OCOP, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ đưa cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại HTX…

Thành phố đặt mục tiêu, đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực HTX đạt từ 6,5 đến 70%/năm; tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 50 HTX trở lên và 1 đến 2 liên hiệp HTX, vận động thành lập 100 tổ hợp tác. Thành phố quyết tâm nâng số HTX hoạt động hiệu quả lên hơn 60%; xây dựng ít nhất 5 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật