Sở Văn hóa và Thể thao: Chú trọng công tác cải cách hành chính (10:12 22/10/2019)


HNP - Trong năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố giao, giám sát và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Sở, đặc biệt là việc triển khai có đồng bộ việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố với nhiều hình thức, mô hình đổi mới, sáng tạo.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, đặc biệt về nội dung tinh giản biên chế đã được triển khai sớm, bài bản, đồng bộ, thống nhất từ Sở tới các phòng, đơn vị trực thuộc. Chỉ số xếp hạng thực hiện CCHC năm 2018 của Sở đã tăng 2 bậc so với năm 2017 (từ 14/22 lên 12/22).

Tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Hiệu lực, hiệu quả điều hành từ Sở tới các phòng ban, đơn vị sự nghiệp được nâng lên. Các đơn vị đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng tháng. Thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của toàn ngành văn hóa thể thao Thủ đô.

Việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện quy trình nội bộ giải quyết công việc được Sở đẩy mạnh, bước đầu đem lại một số kết quả: Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, trong việc thực hiện các nội dung công việc; ý thức của CBCCVC trong việc tuân thủ nghiêm túc quy trình làm việc được nâng cao. Giảm thiếu áp lực trong việc tổng hợp, đôn đốc, kiểm soát thực hiện công việc; rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Lãnh đạo các phòng, đơn vị bước đầu đã theo dõi và đánh giá được hiệu quả quá trình triển khai công việc. Hệ thống hồ sơ công việc được chuẩn hóa, thuận tiện tra việc kiểm soát, tra cứu và khai thác sử dụng.

Sở đã tiến hành rà soát, cập nhật và công khai hướng dẫn kịp thời, rõ ràng tất cả các TTHC, các văn bản QPPL quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Thành phố. Tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt 25%. Đồng thời, xác định mục tiêu của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ quan nên công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, Thành uỷ và UBND Thành phố về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế đã được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai sớm, thường xuyên và liên tục. Sở đã xây dựng Đề án, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội gồm 09 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ và 16 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc - giảm 01 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 06 đơn vị sự nghiệp so với trước khi thực hiện rà soát sắp xếp.

Trong hiện đại hóa hành chính, Sở đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mạng, máy tính của ngành; Thường xuyên theo dõi, duy trì và nâng cấp mạng LAN, hệ thống đường truyền Internet, đảm bảo triển khai tốt việc gửi chuyển văn bản theo phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp hồ sơ công việc, 100% cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố. Từ 5/6/2019, triển khai thực hiện đúng lộ trình chữ ký số điện tử của Chính phủ đối với các văn bản Sở phát hành. 100% thủ tục hành chính của Sở được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa dùng chung của Thành phố: 34 TTHC ở mức 3 và 42 TTHC ở mức 4; 13 TTHC mới bố sung thuộc thấm quyền giải quyết của Sở đang chạy demo. 80% TTHC cấp quận huyện, xã phường thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành được cung cấp ở mức 3, 4 trong năm 2019.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến người lao động trong các phòng, đơn vị về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2018-2020 của Thành phố gắn với chương trình, mục tiêu đề ra đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, trong đó, tăng cường cải cách thể chế, rà soát, tham mưu hoặc đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản QPPL không còn phù hợp của Trung ương, Thành phố.

Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, rà soát quy trình nội bộ, quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch và giải quyết TTHC; Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch CCHC của Thành phố, của ngành. Nghiêm túc triển khai và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện kết quả đánh giá chỉ số CCHC của các đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, khuyến khích ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý chuyên môn tại các đơn vị thuộc Sở.

Tiếp tục duy trì, tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác có biểu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm cá nhân; Xây dựng lịch công tác tuần rõ nhiệm vụ của từng CBCCVC trong từng ngày làm việc có sự kiếm soát của lãnh đạo trước khi ban hành; Duy trì nền nếp việc kiểm việc, báo cáo két quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình điều hành chung và quy trình giải quyết công việc nội bộ. Quy trình ban hành đảm bảo rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và kết quả sản phẩm của từng bước; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình; Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, cải tiến để phù hợp với thực tiễn công tác của Ngành,...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật