Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (14:16 17/10/2019)


HNP - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5121/KH&ĐT-THQH, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã…, hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng theo đúng phần II của Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố, trong đó, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (đối với quận, huyện, thị xã) và mục tiêu định hướng phát triển ngành, lĩnh vực (đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể) trong đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; việc phân loại ngành, lĩnh vực được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó là khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn; dự kiến tổng số vốn đầu tư để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trong trung hạn, bao gồm vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, hoàn trả các khoản ứng trước, hoàn trả các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương; tổng mức vốn ngân sách trung ương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, dự kiến mức phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương đối với báo cáo trình Quốc hội.

Tổng mức vốn của từng cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực và mức vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới đối với báo cáo trình HĐND các cấp, trong đó, lưu ý: Tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách trung ương còn lại phải bố trí cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phân làm 2 nhóm: Nhu cầu vốn ngân sách Trung ương còn lại trong phạm vi tổng mức vốn trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải bố trí cho các dự án chuyển tiếp, đang thực hiện dở dang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; nhu cầu vốn ngân sách trung ương trong phạm vi tổng mức vốn trung hạn đã được cấp thẩm quyền quyết định trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Trong khi chờ Trung ương thông báo tổng mức vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn cân đối ngân sách địa phương) dự kiến cho các địa phương cho giai đoạn 2021-2025, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn tạm dự kiến để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tăng 10% so với giai đoạn 2016-2020 và sẽ được cập nhật, chuẩn xác khi được cấp thẩm quyền thông báo…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t