Công đoàn Sở TT&TT phát động phong trào CBCCVCNLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng (11:47 14/10/2019)


HNP - Thực hiện Cuộc vận động CB, CC, VC Thủ đô nói không với tiêu cực theo Kế hoạch số 13/KH-CĐVC ngày 04/9/2019 và Kế hoạch số 14/KH-CĐVC, ngày 04/9/2019, của CĐVC Thành phố, sáng 14/10, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào CBCCVCNLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Sở TTTT, đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Chủ tịch Công đoàn Sở đã phát động phong trào CBCCVCNLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng với những nội dung cụ thể: Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CBCCVCLĐ trong cơ quan thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; phê bình xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá, khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Sở đã phát động cuộc vận động CB, CC, VC Thủ đô nói không với tiêu cực, trong đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC: Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhất là các tiêu chuẩn, nội dung CBCCVC đã cam kết. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời đơn thư của đoàn viên, CBCCVCLĐ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đồng thời động viên, tôn vinh khen thưởng kịp thời những CBCCVC xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc Vận động để tạo sức lan tỏa.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t