Phát động phong trào CB, CC, viên chức lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng (11:46 14/10/2019)


HNP - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động (CBCCVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị về văn hóa ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội, Công đoàn viên chức Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐVC, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo đó, Công đoàn viên chức Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với CB, CC, VC thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CBCCVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố. Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc úng xử tới từng CBCCVCLĐ trong cơ quan.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ trong cơ quan. Xây dựng cơ chế động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; phê bình, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dụng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CBCCVCLĐ trong cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CBCCVCLĐ trong hệ thống chính trị Thành phố.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, cần tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, đặc biệt là Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử trong đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hằng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t