Xem xét mức hỗ trợ mặt bằng sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề phù hợp với thực tế (17:23 13/10/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát các chính sách của thành phố hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND thành phố và Quyết định số 31 /2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 của UBND thành phố. Từ năm 2015, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách này.

Sở NN&PTNT cho biết, về mặt bằng sản xuất, Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND quy định: Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các làng nghề sẽ được khuyến khích, ưu tiên giao đất, cho thuê đất tạo mặt bằng sản xuất trong các làng nghề. Tạo điều kiện thuận lợi về giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Được ưu tiên giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp tập trung khi sản xuất ngành nghề đòi hỏi nghiêm ngặt về xử lý ô nhiễm môi trường.

Thực tế hiện nay, diện tích sản xuất tại các làng nghề rất chật hẹp, phần lớn các hộ sản xuất chủ yếu trên diện tích đất ở, vì vậy hiện có nhiều làng nghề có nhu cầu để mở rộng sản xuất.

Theo Sở NN&PTNT, tại Điều 32, Mục 2, Chương V, Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định cụ thể về mức ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề khi di dời vào các cụm công nghiệp. Tại Điều 7, Chương III Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn quy định: Các cơ sở ngành nghề nông thôn đề xuất dự án đầu tư có hiệu quả được tạo điều kiện thuận lợi về giao đất có thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với dự án đầu tư đòi hỏi nghiêm ngặt về xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới được ưu tiên giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

Căn cứ các quy định hiện hành của trung ương nêu trên, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu UBND thành phố quy định cụ thể mức hỗ trợ.

Liên quan đến hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND thành phố quy định: Được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng công trình trạm xử lý chất thải đầu mối của khu thu gom xử lý chất thải tập trung; khu tập kết chất thải rắn. Các chi phí còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó mức hỗ tr