Chú trọng thực hiện bình đẳng giới (12:55 06/10/2019)


HNP - Trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng thực hiện công tác bình đẳng giới, từ tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ đến những việc làm thiết thực đã tạo nên sự bình đẳng giới trong xã hội. Qua đó, vai trò của phụ nữ Thủ đô ngày càng được khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Các cấp, các ngành đã phối hợp với Hội LHPN Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hội thảo chuyên đề về bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động vì bình đẳng giới của thành phố Hà Nội, về vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt với nhiều hình thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên, phụ nữ và nhân dân về bình đẳng giới, công tác phụ nữ được nâng lên. Vị trí, vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định trong gia đình và xã hội, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Cùng với công tác tuyên truyền, Thành phố đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ và phát triển, quan tâm hỗ trợ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ thông qua hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tập huấn, hướng nghiệp; tổ chức các hội chợ việc làm, phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm, Ngày hội tuyển dụng lao động...; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ theo hướng phát triển các ngành dịch vụ gia đình”; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo nâng cao mức sống, quan tâm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi sự và quản lý doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận các nguồn tín dụng; tìm kiếm thị trường, kết nối kinh doanh, tạo điều kiện để phụ nữ có thể phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Năm 2018, toàn thành phố đã tạo việc làm mới cho 190.000 người, trong đó số lao động nữ được tạo việc làm mới là 92.530 người, đạt tỷ lệ 48,7%; số lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg là 12,768 người, đạt 22%.

Thành phố cũng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng tư vấn hôn nhân gia đình và các mô hình điểm: CLB Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phụ nữ ngoại tỉnh, CLB trợ giúp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Thành phố. Quan tâm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ cho phụ nữ. Hội LHPN Thành phố triển khai hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô”; thành lập nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ giải quyết một số vụ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ trẻ em; chỉ đạo thành lập tổ tư vấn, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, nâng cao chất lượng các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phòng, chống bạo lực gia đình, gia đình văn minh, hạnh phúc...

Đáng chú ý, HĐND, UBND các cấp có cơ chế để hội phụ nữ tham gia góp ý phản biện 29 dự thảo các văn bản luật pháp, chính sách, dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Năm 2018, 2019, Hội LHPN Thành phố phối hợp tổ chức giám sát thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” tại 9 xã thuộc diện địa bàn khó khăn và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, hộ kinh doanh thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn các cấp Hội giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: về Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đĩnh, về lao động, trong đó, có lao động nữ, chính sách an sinh xã hội, chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018, của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ nữ; thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/12/2011, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng hộ thành phố Hà Nội”. Cùng với đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật