Nâng cao công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố (15:05 12/09/2019)


HNP - Ngày 9/9, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8103/SXD-KTXD về nâng cao công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố đã ban hành một số quy định mới cũng như những chỉ đạo trong việc quản lý sử dụng vật liệu xây dựng theo hướng khuyến khích sử dụng tái chế, thân thiện môi trường. Để việc triển khai các nội dung trên đảm bảo hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây xem xét, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức tham gia đầu tư xây dựng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện các nội dung sau:

Tuyên truyền, hướng dẫn các VBQPPL để nghiên cứu tham khảo, sử dụng vào việc xác định, quản lý kỹ thuật, chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý vật liệu xây dựng, trong đó, đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật và chi phí đầu tư xây dựng đối vởi việc sử dụng vật liệu tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng thay thế cho vật liệu truyền thống.

Đồng thời, sản xuất thay thế vật liệu truyền thống từ phế thải xây dựng: Khuyến khích các cơ sở sản xuất bê tông áp dụng TCVN 11969:2018 sản xuất bê tông từ cốt liệu lớn tái chế từ phế thải xây dựng và vận động các Chủ đầu tư sử dụng vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng thay thế vật liệu truyền thống.

Để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng thay thế vật liệu truyền thống đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây: Nghiên cứu, hướng dẫn các Chủ đầu tư, chủ nguồn thải, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thực hiện trách nhiệm theo quy định từ Điều 11 đến Điều 14, Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về chất thải rắn xây dựng.

Đối với các thông tin về quy hoạch vật liệu xây dựng: Đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây xem xét, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức tham gia đầu tư xây dựng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng khi thực hiện đầu tư, phát triển vật liệu xây dựng cần nghiên cứu, cập nhật các nội dung Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện Dự án sản xuất vật liệu xây dựng.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật