Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (09:47 06/09/2019)


HNP - Ngày 3/9, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 3657/SYT-TCCB về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

Thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BYT, ngày 06/6/2011, của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Để nhằm đảm bảo việc thực hiện quy trình thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” hàng năm cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian cống hiến trong ngành theo quy định, Sở Y tế đề nghị Cơ quan Văn phòng Sở Y tế, các đơn vị y tế trong ngành và Phòng y tế các quận, huyện, thị xã rà soát đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, năm 2019 như sau:

Đối tượng điều kiện tiêu chuẩn: Thực hiện theo Điều 16 - Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế.

Hồ sơ đề nghị gồm: Tờ trình của đơn vị về việc đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân”; Danh sách đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” năm 2019; Bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị.

Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/10/2019.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t