Hà Nội: Xây dựng lộ trình xử lý chất thải y tế nguy hại đến năm 2020 (13:52 19/08/2019)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 7367/KH-STNMT-CCBVMT, triển khai thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và trình ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính xây dựng các cơ chế khuyến khích, xã hội hóa nhằm thu hút, tăng cường đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách vào các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại, ưu tiên áp dụng công nghệ thân thiện môi trường. Phối hợp với Sở xây dựng trong việc hoàn thiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó đề xuất bổ sung chức năng xử lý chất thải công nghiệp và y tế thông thường, chất thải công nghiệp và y tế nguy hại và các loại chất thải khác tại một số địa điểm xử lý theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp với Sở Y tế kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến quản lý chất thải y tế (chất thải y tế thông thường, chất thải tái chế); các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải y tế cho phù hợp với điều kiện thực tế trong thu gom, xử lý chất thải y tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường giao các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép việc triển khai các nhiệm vụ quản lý chất thải y tế vào các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường đối với các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các cơ sở y tế; nghiên cứu đưa các phương án quản lý và xử lý chất thải y tế đã được duyệt tại đề án và kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố vào các nội dung phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Phòng Tài nguyên nước: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các cơ sở y tế, không cấp phép xả thải đối với các cơ sở y tế không có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

Chi cục bảo vệ môi trường: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành trong kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế thuộc bộ, ngành quản lý trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại hoạt động trên địa bàn thành phố; đề xuất đánh giá toàn bộ năng lực của các đơn vị tham gia vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố để có cơ sở hướng dẫn cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có đủ năng lực...

Trong kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xác định rõ việc tăng cường năng lực quản lý, quan trắc, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế nhằm kiểm soát ô nhiễm, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế; đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế; thực hiện xử lý chất thải theo mô hình cụm...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t