Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng ngành Thông tin và Truyền thông (21:42 18/08/2019)


HNP - Ngày 14/8, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2210/KH-STTTT, triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo kế hoạch, về nội dung thực hiện văn hóa công sở, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng trung ương phát động. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm, cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở. Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù họp với tình hình thực tế của cơ quan. Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Về thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật