Chú trọng cải thiện tình hình quan hệ lao động (15:08 20/08/2019)


HNP - Thời gian qua, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống thu nhập của Người lao động (NLĐ), giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động các cấp Công đoàn Thủ đô với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đã tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Đặc biệt, là các hoạt động thương lượng, đối thoại của tổ chức Công đoàn đã góp phần xây dựng mối quan hệ dân chủ, đoàn kết, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và NLĐ. Tổ chức Công đoàn, Người sử dụng lao động và Người lao động đã luôn xác định đối thoại, thương lượng tập thể là biện pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNVCLĐ; các LĐLĐ quận, huyện, thị xã cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp tổ chức các hội nghị đối thoại với CNVCLĐ ở địa phương, đơn vị. Thông qua đối thoại nhằm lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đề xuất kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Tại cơ sở, các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể đã được các doanh nghiệp thực hiện theo quy định, hiện có trên 30% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn đã tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Công đoàn ngành dệt may Hà Nội là một trong hai Công đoàn ngành địa phương trong cả nước ký kết được TƯLĐTT cấp ngành. Một số Công đoàn cấp trên cơ sở đã đại diện cho NLĐ ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thương lượng thành công và ký kết được TƯLĐTT (LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ quận Cầu Giấy). Chất lượng đối thoại và thương lượng tập thể ngày được nâng cao, nếu như trước đây nội dung thương lượng, đối thoại chỉ tập trung vào hiếu hỉ, hỗ trợ, thăm hỏi ốm đau, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... thì đến nay đã tập trung nhiều hơn đến các nội dung, quyền lợi cốt lõi của NLĐ như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca,...

Tuy nhiên, theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, mặc dù tình hình quan hệ lao động đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là cơ chế đối thoại và thương lượng tập thể ở doanh nghiệp chưa được các bên quan tâm đúng mức; tầm quan trọng và lợi ích của đối thoại, thương lượng ký kết TƯLĐTT chưa được các bên, cán bộ Công đoàn các cấp nhận thức sâu sắc; việc triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó, thiếu thực chất, số lượng doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT chiếm tỷ lệ thấp so với doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, nhiều bản TƯLĐTT hết hạn chưa được doanh nghiệp và CĐCS thương lượng, ký mới. Chất lượng TƯLĐTT chưa đảm bảo được mục tiêu của thương lượng tập thể, nội dung chủ yếu là sao chép luật, số lượng Công đoàn cấp trên cơ sở đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn còn ít. Hoạt động CĐCS ở một số nơi chậm được đổi mới, chưa coi trọng hoạt động đối thoại, thương lượng ký kết TƯLĐTT là vấn đề cốt lõi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; hỗ trợ của Công đoàn cấp trên cơ sở đối với CĐCS về hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể còn mờ nhạt,…

Từ những hạn chế đó, LĐLĐ thành phố xác định, phát huy tối đa nội lực của tổ chức Công đoàn, trên cơ sở tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn CĐCS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng trong đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; chú trọng thương lượng thang lương, bảng lương; tăng cường vai trò của cơ chế 3 bên, tạo động lực từ đối thoại, thương lượng tập thể cấp ngoài doanh nghiệp nhằm mang lại quyền lợi tốt hơn cho số đông đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động,… là mục tiêu quan trọng mà các cấp Công đoàn phải hướng tới.

Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ thành phố xác định những giải pháp trọng tâm, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng pháp luật, các chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế; xây dựng đội ngũ chuyên về đối thoại, thương lượng tập thể. Các cấp Công đoàn thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch của địa phương; các nội quy, quy chế có liên quan đến hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể tại đơn vị; tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đào tạo, bồi dưỡng từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên sâu về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để hỗ trợ CĐCS trong đối thoại và thương lượng tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn phụ trách về công tác đối thoại, thương lượng tập thể ở các cấp được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, khuyến khích các đơn vị tổ chức tập huấn theo phương pháp tích cực,…

Cùng với đó, chú trọng tổ chức hoạt động đối thoại cấp trên trực tiếp cơ sở; thương lượng tập thể. Tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố, chính quyền đồng cấp, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; Ban hành hướng dẫn quy trình, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp, TƯLĐTT ngành trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể với việc tăng số lượng TƯLĐTT, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t